Algemene voorwaarden en disclaimer


MGR Rijk van Nijmegen Delen met derden 

De MGR deelt uw gegevens niet met derden, tenzij de gegevens verstrekt moeten worden voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De MGR blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Statistieken en wetenschappelijk onderzoek

Uw gegevens kunnen zonder toestemming verstrekt worden aan een derde ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk onderzoek indien: · Het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen, dat de persoonlijke levenssfeer van betrokkene niet onevenredig wordt geschaad, of · Het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet kan worden verlangd en de MGR ervoor gezorgd heeft dat de gegevens zo worden verstrekt dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs wordt voorkomen. 

Beveiliging 

De MGR neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid. 

Uw rechten 

Volgens de wet (AVG) heeft u als betrokkene een aantal rechten ten opzichte van de MGR: 

- U heeft recht op inzage van de gegevens die bij ons bekend zijn. U kunt daarom een inzage verzoek indienen via contact (link). De MGR behandelt uw verzoek binnen 4 weken. 
- U heeft recht op informatie over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. 
- U heeft recht op correctie, aanvulling of afscherming van uw gegevens. 
- U heeft het recht de MGR te verzoeken uw gegevens te verwijderen indien de MGR geen legitieme reden heeft de gegevens langer te verwerken. 
- U mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. 
- U heeft het recht een klacht in te dienen indien u ontevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden. 

U kunt u hiervoor wenden tot de MGR via contact, daarnaast kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

Cookies 

De MGR gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en MGR Rijk van Nijmegen 3 onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. 

Statistieken 

We gebruiken de Google Analytics service om informatie te verzamelen over hoe onze website/intranet presteert en hoe onze gebruikers er doorheen navigeren of deze gebruiken. We hebben de service zodanig ingesteld dat gegevens automatisch worden geanonimiseerd en staan we Google niet toe iets anders met de gegevens te doen dan de bedoeling is. We verwerken op deze manier geen persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers die onze site bezoeken. 

Contact 

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via ciso@wbrn.nl. Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de MGR omgaan kunt u vinden in ons privacybeleid en -reglement. Een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de MGR kunt u vinden in het register van verwerkingen. Natuurlijk helpen wij je graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer

De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten liggen bij iRvN. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van iRvN is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te kopiëren. 

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan iRvN niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. iRvN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of (on)bereikbaarheid van de website.  

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. iRvN geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.